Rk Chg Team W - L Ow% Oow% SoSRk
1 Alabama 13 - 1 0.650 0.596 5
2 Central Florida 13 - 0 0.587 0.554 29
3 Georgia 13 - 2 0.671 0.592 2
4 Clemson 12 - 2 0.643 0.601 6
5 Wisconsin 13 - 1 0.576 0.576 28
6 Ohio State 12 - 2 0.636 0.575 8
7 Penn State 11 - 2 0.605 0.576 18
8 Notre Dame 10 - 3 0.665 0.586 3
9 Oklahoma 12 - 2 0.561 0.564 40
10 Miami FL 10 - 3 0.632 0.578 9