Rk Chg Team W - L Ow% Oow% SoSRk
1 Michigan 15 - 0 0.622 0.589 9
2 Washington 14 - 1 0.629 0.591 8
3 Georgia 13 - 1 0.632 0.585 7
4 Alabama 12 - 2 0.686 0.583 1
5 Texas 12 - 2 0.643 0.583 2
6 Florida St 13 - 1 0.573 0.573 32
7 Missouri 11 - 2 0.638 0.589 5
8 Ohio State 11 - 2 0.639 0.584 6
9 Mississippi 11 - 2 0.619 0.586 11
10 Oregon 12 - 2 0.572 0.568 35